Deklaracja

      Deklaracja Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


 

Zarząd Banku świadomy zagrożeń oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne czynności, mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Skoczowie.

Bank Spółdzielczy w Skoczowie stosuje się do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej.

Bank stosuje również rozporządzenia Unii Europejskiej wprowadzające szczególne środki ograniczające w stosunku do niektórych osób, podmiotów lub grup w celu zamrażania ich wartości majątkowych.

Bank ustanowił wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej.
   

Procedury wprowadzone w Banku określają w szczególności zasady:
   

 • oceny ryzyka prania pieniędzy,   
 • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • weryfikacji klientów i stron transakcji z listami sankcyjnymi w celu zamrażania wartości majątkowych,   
 • identyfikacji i weryfikacji zleceniodawców przekazów pieniężnych powyżej równowartości 1.000 euro,   
 • rejestrowania i raportowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro,   
 • analizowania i raportowania transakcji podejrzanych,   
 • przechowywania dokumentacji,   
 • szkolenia pracowników,   
 • prowadzenia kontroli wewnętrznych.

   

  W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację tych obowiązków. Zarząd Banku dokłada starań, by osoby odpowiedzialne za realizację tych obowiązków posiadały odpowiednie środki umożliwiające realizację powierzonych zadań.

  Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość  ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej.

  Bank nie nawiązuje współpracy z „bankami fikcyjnymi” i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności, a Zarząd Banku zapewnia, że rozwiązania stosowane w Banku podlegają stałemu udoskonalaniu.

   

   

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie