Aktualności
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie po raz drugi w czasach epidemii Covid 19
Data dodania:2021-06-28 .


23 czerwca 2021 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku  Spółdzielczego w Skoczowie, w którym uczestniczyło 23 delegatów oraz zaproszeni goście, a wśród nich była Pani Prezes Krystyna Binek-Angełowa oraz była Pani Zastępca Prezesa Alicja Szczepańska. W Zebraniu uczestniczyła również Radca Prawny Banku Pani Barbara Niczpan-Gofron.

Zebranie Przedstawicieli to dla Banku corocznie wyjątkowe wydarzenie, to czas na podsumowanie dotychczasowej działalności i przedstawienia planów na przyszłość.

W celu usprawnienia przebiegu obrad oraz stosownie do zakresu spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania zaproponował wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków  - które zostały jednogłośnie przyjęte.

Komisja Mandatowa w oparciu o Statut Banku Spółdzielczego w Skoczowie, stwierdziła prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych Uchwał.

W trakcie Zebrania zatwierdzono m.in. sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku,  roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium obecnym i byłym już członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

Zebranie Przedstawicieli wydało także pozytywne oceny odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej jak również ocenę pozytywną Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

Wśród szeregu podjętych uchwał przyjęto uchwałę dotyczącą wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego oraz podjęto uchwałę w zakresie kierunków działania Banku na 2021 rok.

W trakcie obrad najwyższego organu Banku Spółdzielczego w Skoczowie, Pani Prezes omawiając sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2020 roku, skierowała szczególne podziękowania do wszystkich Pracowników, którzy nieprzerwanie z pełnym profesjonalizmem i oddaniem pracowali przez cały okres pandemii.

Podziękowała również wszystkich Członkom Zarządu i Rady za zaangażowanie, doskonałą współpracę oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług w czasie lockdownu. Rok 2020 był rokiem nietypowym, to rok panującej pandemii, rok trzykrotnych obniżek stóp procentowych, a także rok zmian w składzie Zarządu Banku. Nie mniej jednak w 2020 roku wypracowaliśmy satysfakcjonujący dodatni wynik finansowy, osiągnęliśmy kolejny wzrost sumy bilansowej, a także wzrost poziomu depozytów i kredytów.

W kolejnej części Zebrania poświęconej wolnym wnioskom głos zabrała Pani Krystyna Binek-Angełowa – która pozytywnie oceniła działalność Zarządu i osiągnięte wyniki w tak trudnej rzeczywistości.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zebrania Pan Antoni Zacharjasiewicz zamknął Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie, dziękując Zarządowi oraz Pracownikom Banku za pracę, a uczestnikom zebrania za udział w obradach.