Aktualności
Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie w dniu 23 maja br.
Data dodania:2019-04-30 .


ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku w dniu 23 maja 2019 roku tj. (czwartek) o godzinie 11-tej w Sali Konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Skoczowie przy ul. Objazdowej 10, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

W przypadku braku quorum ustala się drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:30.

 

 

Porządek Obrad

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie

w dniu 23 maja 2019 roku

 

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Zebrania:
1) Mandatowej,
2) Uchwał i Wniosków,
3) ds. odpowiedniości.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania Uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2018, sprawozdania z wykonania Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
2) sprawozdania finansowego Banku za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018,
3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 wraz z:
a) informacją o wynikach oceny stosowania przez Bank „Polityki Zasad Ładu Korporacyjnego” i „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Skoczowie”,
b) informacją o wynikach za 2018 rok oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku.
4) projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
5) kierunków działania Banku na rok 2019.
9. Ocena odpowiedniości dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiana liczbowego składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie i podjęcie stosownej Uchwały.
11. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w ustępie 8 pkt. 1-5.
12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2018,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2018,
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w roku 2018,
4) podziału nadwyżki bilansowej- zysku netto za rok 2018,
5) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
6) uchwalenia kierunków działania Banku na 2019 rok,
7) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Bank Spółdzielczy w Skoczowie.
13. Ustalenie wysokości nagród za rok 2018 dla Członków Rady Nadzorczej i podjęcie stosownej Uchwały.
14. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji wniosków wydanych w wyniku lustracji Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach i podjęcie stosownej  Uchwały.
15. Uchylenie Uchwały Nr 20/2018 Zebrania Przedstawicieli z dnia 30 maja 2018 roku.
16. Informacja Zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Polskiego Banku Apeksowego S.A.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 pkt.1),2),3), i 4) Statutu Banku są wyłożone w lokalu Banku Spółdzielczego w Skoczowie następujące dokumenty :
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2018 rok łącznie z rocznym  sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał , jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.                                

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Skoczowie