Ład korporacyjny


 

Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Skoczowie (Skoczów, maj 2018 r.) otwórz<<

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Uchwała Nr 218/2014 KNF   otwórz <<

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie otwórz <<

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie otwórz <<

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Informacja Zarządu Banku o dostępie do polityki informacyjnej

 

Banku Spółdzielczego w Skoczowie  otwórz <<

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ujawnienie inf. dot. ryzyka, funduszy własnych, wymogów

 

kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji

 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

   

nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów

 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

 

część ósma oraz innych informacji podlegających obowiązkowemu

 

ujawnieniu wg stanu na 31.12.2018  otwórz <<

 

Załącznik nr 1

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem oraz poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie   otwórz <<

  

Załącznik nr 2 

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka   otwórz << 

 

Załącznik nr 3

Oświadczenie Zarządu   otwórz <<

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Informacja Banku Spółdzielczego w Skoczowie o przedsiębiorcach

 

zagranicznych świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie

 

czynności związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym

 

(outsourcing) art. 111b otwórz<<

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

                                Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Skoczowie na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego za 2019 rok.

 

 

 

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Spółdzielczym

w Skoczowie  otwórz << 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -