Ład korporacyjny


 

Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Skoczowie (Skoczów, maj 2021 r.) otwórz<<

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Uchwała Nr 218/2014 KNF   otwórz <<

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie otwórz <<

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie otwórz <<

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Informacja Zarządu Banku o dostępie do polityki informacyjnej

 

Banku Spółdzielczego w Skoczowie  otwórz <<

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz

innych informacji Banku Spółdzielczego w Skoczowie podlegających

ogłaszaniu wg stanu na 31.12.2021 r. otwórz<<Ujawnienie inf. dot. ryzyka, funduszy własnych, wymogów

 

kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji

 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

   

nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów

 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

 

część ósma oraz innych informacji podlegających obowiązkowemu

 

ujawnieniu wg stanu na 31.12.2020  otwórz <<

 

Załącznik nr 1
Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem oraz poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie <<otwórz>>

  

Załącznik nr 2
Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka <<otwórz>>

 

Załącznik nr 3
Oświadczenie Zarządu <<otwórz>>

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacja Banku Spółdzielczego w Skoczowie ogłaszana na podstawie art.

111a ust. 4 ustawy  - Prawo bankowe obejmująca opis systemu

zarządzania <<otwórz>>

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Informacja Banku Spółdzielczego w Skoczowie o przedsiębiorcach

 

zagranicznych świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie

 

czynności związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym

 

(outsourcing) art. 111b otwórz<<

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

                                Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Skoczowie na posiedzeniu w dniu 23 marca 2022 r. pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego za 2021 rok.

 

 

 

Informacja Banku Spółdzielczego w Skoczowie ogłaszana na podstawie art. 111a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe obejmująca opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe  otwórz << 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacja dla Członków Banku

Zasady naliczania i wypłaty dywidendy od udziałów członkowskich <<otwórz>>

Informacja dla Członków Banku Spółdzielczego w Skoczowi
e <<otwórz>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Skoczowie <<otwórz>>