Skargi/reklamacje

 
BANK SPÓŁDZIELCZY
w Skoczowie
 
                                

INFORMACJA DLA KLIENTA      

 

W zakresie trybu i zasad wnoszenia i rozpatrywania skarg/reklamacji

    Klientów Banku Spółdzielczego w Skoczowie

    

     1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

     2.Klient może złożyć do Banku skargę/reklamacje dotyczącą świadczonych usług przez Banku lub jego działalności w następujących formach:

1)     pisemnej – osobiście w jednostkach organizacyjnych Banku albo przesyłką pocztową;

2)     ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostkach organizacyjnych Banku;

3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wysyłając e-mail na adres bank@bs.skoczow.pl.

        3. Jednostki organizacyjne Banku, w których można złożyć skargę/reklamację „

1)     Centrala w Skoczowie, ul. Objazdowa 10, tel. 33 8579500;

2)     Oddział w Skoczowie, ul. Objazdowa 10, tel. 33 8579500;

3)     Oddział w Brennej, ul. Wyzwolenia 97, tel. 33 85134900;

4)     Oddział w Chybie, ul. Bielska 47, tel. 33 8561062;

5)     Oddział w Strumieniu, ul. Pocztowa 5, tel. 33 8570147;

6)     Punkt Obsługi Klienta w Dębowcu, ul. Katowicka 6, tel. 33 8578310;

7)     Punkt Obsługi Klienta w Górkach Wlk., ul. Breńska 2, tel. 33 8539972;

8)     Punkt Obsługi Klienta w Skoczowie, ul. G.Morcinka 18A, tel. 33 8584753;

9)     Punkt Obsługi Klienta w Pruchnej, ul. Główna 3, tel. 33 8579003. 

      4.Skarga/reklamacja winna zawierać w szczególności dane Klienta, datę zdarzenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niedogodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia. W miarę możliwości do skargi/reklamacji dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające zasadność skargi/reklamacji.

     5.Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawierania umowy.

        6.Termin na rozpatrzenie skargi/reklamacji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania skargi/reklamacji przez Bank.

      7.Skarga/reklamacja przekazana do Banku rozpatrywana jest w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego
rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego. 

      8.Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

      9.W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w ust.8, Bank zobowiązany jest do:

1)     wyjaśnienia przyczyn opóźnienia;

2)     wyjaśnienia okoliczności, które muszą zostać ustalone;

3)     wskazania przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi, który jednak nie może być dłuższy niż 90* dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji.*

      10.Odpowiedzi na skargę/reklamację Bank udziela w formie pisemnej, lub w innej formie uzgodnionej bezpośrednio z klientem.

      11.Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów.

    12.Bank Spółdzielczy w Skoczowie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.

 

*60 dni w przypadku reklamacji związanej z usługami świadczonymi przez Bank – składanej przez osobę fizyczną

 

 

 

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi

przez Bank Spółdzielczy w Skoczowie

otwórz >>
 załącznik nr 1      Zgłoszenie reklamacji otwórz >>
 załącznik nr 2      Zgłoszenie reklamacji karta płatnicza otwórz >>
 załącznik nr 3      Zgłoszenie reklamacji karta kredytowa otwórz >>
 załącznik nr 4      Zgłoszenie reklamacji karta lokalna otwórz >>
 załącznik nr 5      Zgłoszenie reklamacji usługa biometrii otwórz >>
 Formularz skargi / reklamacji otwórz >>

 

 


 

                                 

INFORMACJA DODATKOWA

dotycząca pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich

 

Bank Spółdzielczy w Skoczowie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu Ustawy są:

 

  1. Rzecznik Finansowy, ul. Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa https://rf.gov.pl/
  2. Bankowy Arbitraż Konsumencki (Arbiter Bankowy) przy związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 
    https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
  3. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Pl. Powstańców Warszawy 1, 00‑030 Warszawa https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny